Az Egyetem a közeljövőben kormányzati és uniós támogatással induló beruházásoknak köszönhetően lehetőséget kap a 21. század követelményeinek megfelelő oktatási, kutatási és gyógyítási infrastruktúra kialakítására.

Az intézmény által elnyert uniós támogatások és a hazai forrásból megvalósuló beruházások mindegyike hozzájárul az Egyetem Intézményfejlesztési Tervében meghatározott stratégiai célok megvalósításához az oktatás, kutatás és gyógyítás terén. Erről beszélt interjúnkban röviden Dr. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja:

Az egyetem egyik legsúlyosabb, akkut problémája a Zeneművészeti Kar épülete volt, amelyet csak néhány gondolat választ el most is az összeomlástól, még ha nem is a szó szoros értelmében, de a helyzet már-már tarthatatlanná vált. Erről beszélt nekünk Prof. Dr. Tóth Péter, a kar dékánja.

És itt nyugodtan állhatnak a száraz számok és tények, melyek a legfontosabb fejlesztések mindezek mellett:

Az oktatás területén „az oktatási-képzési hátterének infrastrukturális fejlesztése, egészségügyi skill laborok kialakítására, technológiai korszerűsítése” címen az SZTE több mint 7,6 milliárd forint támogatást nyert el. Az oktatás-, képzés-fejlesztésre és felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek támogatására 6,6 milliárd forint uniós pályázati forrás érkezik az Egyetemre; ezek segítségével megújíthatjuk és bővíthetjük az oktatási-képzési struktúrákat, fejleszthetjük a külföldi hallgatók toborzási tevékenységét, csökkenthetjük a lemorzsolódást, javíthatjuk az együttműködést a középiskolákkal, támogathatjuk a tehetséges diákokat, fejleszthetjük a végzett diákokkal való kapcsolattartást.

 

 1. OKTATÁS: Az oktatási tevékenység infrastrukturális hátterét támogatják a kormányzati, költségvetési valamint az uniós források;
 • Kormányzati forrásból (3 Mrd Ft) valósul meg a Zeneművészeti Kar épületének teljes átalakítása és bővítése, innovatív oktatástechnikai eszköztárral felszerelt gyakorlótermek és koncertterem kialakítása (a kar jogelődje épületének állapotát már Bartók Béla 1908-ban az iskola akkori igazgatójának írt levelében méltatlannak nevezte),
 • Kormányzati forrásból valósul meg a Fül-Orr-Gége Klinika épületének rekonstrukciója és bővítése. A jelenlegi F-O-G Klinika az 1920-as években épült a Klebelsberg-féle klinika-építési projekt keretében, mint a Gyerekklinika fertőző osztálya. A Klinika épülete sem méretében, sem belső kialakításában nem felel meg az ellátás igényeinek, a gyerek-fül-orr-gégészet integrálása a F-O-G-klinikába pedig további nehézségeket okozott szinte ellehetetlenítve ezzel az oktatást (1 Mrd Ft).
 • Szintén Kormányzati támogatással valósul meg a betegellátás színvonalának emelését és az optimális betegút-szervezést szolgáló Fejközpont, melynek felépülésével egy helyszínen kerülhetnek kezelésre, nyugat-európai mintákhoz hasonlóan, a szemészeti, fül-orr-gégészeti, arc-állcsont-sebészeti és ideg-sebészeti betegek; kaphatják meg a teljes körű ellátást, beleértve ezen területek speciális onkológiai kiszolgálását is.

Ez a fejlesztés teszi lehetővé, hogy második lépcsőben a klinikai tevékenység koncentrálódjék, az összetartozó szakmák egy helyszínre költözhessenek, a betegutak kiszámíthatóvá, gyorsabbá és ésszerűbbé válhassanak, megfelelő helyszíne legyen a rehabilitációs és krónikus tevékenységeknek valamint helye legyen az Egyetem által a külföldieknek nyújtandó térítéses ellátásoknak.

A fejlesztés mind a Központban, mind az így átalakítandó épületekben lehetővé teszi a nem erre a célra épített vagy a későbbiekben az oktatási funkciót nem figyelembe vevő épületekben a modernkori egészségügy igényeit kielégítő oktatási infrastruktúra kialakítását.

 

A támogatás lehetőséget ad arra is, hogy az SZTE régóta tervezett – az élettudományi képzéseknek, kutatásoknak, fejlesztéseknek és ipari együttműködéseknek helyt adó – Élettudományi Központ előkészítő munkálatai is elindulhassanak. Az Élettudományi Tömb kialakítása a Modern Városok Programban támogatott Harmadik Tisza Híd beruházáshoz kapcsolódóan valósulhat meg a volt MÁV-telek területén (2022-ig 9 Mrd Ft)

 • Kormányzati támogatással valósul meg az Állam- és Jogtudományi Kar épületének modern oktatási tereket kialakító rekonstrukciója, segítve az egyre fejlődő kar oktatási igényeit (650 M Ft)
 • Saját forrásból valósul meg a külföldi hallgatók tanulmányaik megkezdése előtti felkészítésének helyt adó Beiskolázási Épület átalakítása a volt SZOTE óvoda épületében (0,5 Mrd Ft)
 • Uniós forrásból valósulhat meg az orvos- és egészségügyi képzési szakterület elméleti és gyakorlati hátterét megteremtő Elméleti Tömb kialakítása (egyedül Szegeden nincs az Orvostudományi Kar és egyéb egészségtudományi karok által használható Elméleti Tömb a 4 orvosi karral rendelkező egyetem közül), valamint
 • Uniós forrásból valósul meg a három lakóépületben, gyakorlati oktatásra nagy kompromisszumokkal alkalmas Fogorvostudományi Kar elköltöztetése a felújításra kerülő Vasas Szent Péter utcai volt rendelőintézetbe – (Elméleti Tömb + Fogorvostudományi Kart érintő fejlesztéseket beleértve együttesen 6,89 Mrd Ft);
 • A fenti célokhoz kapcsolódva, skill laborok fejlesztésére további 0,79 Mrd Ft támogatást nyert az SZTE;
 1. KUTATÁS: A kutatás, K+F tevékenység fejlesztésére mintegy 29 Mrd Ft Uniós pályázati forrást nyert az SZTE, elsősorban a GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) és EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív) pályázatok keretében. Az egyetem szinte minden tudományterületén lehetőség nyílik kutatócsoportok számára olyan kutatási tevékenység végzésére, az ehhez szükséges infrastruktúra, eszközpark kialakítására, a legjobb hazai és külföldi szakemberek bevonására, amelyek az Egyetem hosszú távú kutatási-fejlesztési és innovációs kiválóságát szolgálják. A pályázatok révén erősödnek az Egyetem ipari kapcsolatai, bevételei növekedhetnek a kutatások és fejlesztések szabadalmai révén, és növekszik az Egyetem kutató-megtartó képessége. A kutatási infrastruktúra terén a legnagyobb eredmény az a kormánydöntés, aminek révén
 • kormányzati forrásból (1,75 Mrd Ft) lehetővé válik az ELI ALPS melletti, az Egyetem vagyonkezelésében álló Science Park kialakításának megkezdése, a terület előkészítésének elindítása, valamint
 • egy meglévő épület szintén kormányzati forrásból történő átalakítása révén megvalósulhat a Science Park első projektje, az un. Inkubátor-ház, ami kutatólaboratóriumokkal, egyéb kutatás segítő infrastruktúrával ad otthont az Egyetem által, a Debreceni és a Semmelweis Egyetemmel, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközponttal és a Nemzeti Kutatási Fejlesztési Innovációs Hivatallal konzorciumi formában elnyert közvetlen Uniós támogatású és kormányzati kiegészítésű un. HCEMM (Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine) projektnek.

A Science Park projekt megvalósulása támogatást kap a Modern Városok Program valamint további uniós pályázati lehetőségek révén is.

 1. GYÓGYÍTÁS: A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központja, – amely a klinikák mellett Szeged város teljes egészségügyi ellátórendszerét üzemelteti a 2007-es integráció óta – folyamatos gondokkal küzd, mivel az integráció során a korábban mintegy 160 ezer ember alap-és középszint fekvőbeteg ellátását végző intézmény feladatrendszerét a klinika az ehhez tartozó finanszírozás nélkül volt kénytelen átvenni. A fenti, egészségügyi oktatási fejezetben felsorolt fejlesztések mind a betegellátás színvonalának javulását is eredményezik, az ésszerűsítés révén javul a klinika működési hatékonysága.

Uniós forrás:

 • Uniós forrásból (1,5 Mrd Ft) újul meg a Gyerekklinika és kerül kialakításra a Gyermek Sürgősségi Osztály, valamint (1,4 Mrd Ft) Gyermek és ifjúságpszichiátriát érintő infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg.
 • A minőségi egészségügyi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításának fejlesztése keretében ápolási eszközpark fejlesztések valósulnak meg (445 M Ft).
 • lehetőség nyílik a betegbiztonságot támogató gyógyszer-adagoló berendezés beruházására (199 M Ft).

Kormányzati forrás:

 • A bejelentett kormánydöntés a Klinika olyan többlet-kapacitásainak befogadását jelenti évi 591 M Ft értékben, aminek révén a Klinika fedezete javul, nem finanszírozott ellátások részben finanszírozásra kerülhetnek.
 • Kormány-támogatással (4,8 Mrd Ft) lehetővé válik a Klinika eszközparkjának, elsősorban a diagnosztikai eszközparknak a megújítása és ezáltal az egyetemi betegellátási, a kutatási és az oktatási tevékenység szinergiájának jobb kihasználása,

 

 1. HARMADIK MISSZIÓ: Az egyetem elkötelezett a társadalmi felelősségvállalást elősegítő projektek illetve szervezeti kultúra kiterjesztésében. Ennek keretében
  • további energia-megtakarítást ér el az egyetem napkollektorok telepítésével, Uniós projekt keretében (101 M Ft),
  • szintén Uniós támogatással (a konzorciumon belül az SZTE 194 M Ft-ot nyert), az országban elsőként az intézmény kiterjeszti a duális képzést a szociális, segítő képzések területére, együttműködve a Gál Ferenc Főiskolával, az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel valamint az egyházak által fenntartott szociális intézményekkel,
  • az egyetem részt vesz egyéb, a társadalmi szerepvállalásunkat erősítő projektekben, például
   1. a roma szakkollégiumok,
   2. a határon átnyúló, kárpát-medencei együttműködéseket támogató oktatási és kutatási projektek a népegészségügyi programok területén.